Đoàn thanh niên Trường Đại học Hùng Vương - ngọn cờ đầu trong phong trào thanh niên miền Đất Tổ

Đoàn thanh niên Trường Đại học Hùng Vương - ngọn cờ đầu trong phong trào thanh niên miền Đất Tổ